Nieuws & informatie

Lees relevante financiële berichten en nieuws over Op10ma

De looptijd van uw hypotheeklening eindigt.
Wat is verstandig te doen?

Voor de financiering van je woning heb je een hypotheek afgesloten en een datum afgesproken waarop de lening moet zijn afgelost.
Meestal is dit moment 30 jaar nadat je de lening bent aangegaan.
Op10ma is gespecialiseerd in hypothecaire kredieten.
In deze blog geven wij jou een aantal tips die nuttig zijn wanneer de einddatum van jouw hypotheek in zicht komt.

Verschil: rentevast periode en einde looptijd

Bij een hypothecair krediet spreekt je met de bank een periode af waarbinnen de hypotheekrente niet zal veranderen. Dit noemen wij de rentevastperiode. Die periode is vaak 5, 10, 20 of 30 jaar. Daarnaast is er de periode waarvoor de lening wordt gesloten. Aan het eind van deze periode moet de lening in beginsel worden terugbetaald. Deze periode noemen we de looptijd van de hypotheek. Beide begrippen worden weleens door elkaar gehaald.

Kernvraag: is er bij het einde van de looptijd voldoende geld om de lening af te lossen?

Wanneer het einde van de looptijd nadert, is de belangrijkste vraag of er voldoende vermogen aanwezig is om de lening volledig af te lossen? Is de looptijd van jouw lening voorbij, dan kunnen zich verschillende situaties voordoen:
- Je hebt je lening volledig terugbetaald;
- Je betaalt aan het einde van de looptijd de lening in één keer terug;
- Je hebt onvoldoende vermogen om de lening op de einddatum volledig af te lossen.

Ken het aflosschema van uw hypotheek

Heb je maandelijks een deel van de lening afgelost? Of betaal je op de einddatum de lening in één keer terug? Is er bij het afsluiten van de lening een verzekering afgesloten of een bankrekening geopend met de bedoeling om daarmee op het einde van de looptijd van de hypotheek de lening af te lossen? Hoe hoog is naar verwachting op de einddatum de resterende schuld? Vragen waar veel mensen niet direct een antwoord op weten. Als jouw financieel adviseur kunnen wij je hierop snel een antwoord geven! Heb je nu dit inzicht niet? Geen probleem. Neem contact met ons op en wij zoeken het graag voor je uit!

De situatie dat er onvoldoende geld is om de lening op einddatum volledig af te lossen

Wanneer blijkt dat er op de einddatum onvoldoende vermogen aanwezig is om de lening volledig af te lossen, dan zijn er een aantal mogelijkheden en aandachtspunten:

a. Alsnog tussentijds extra aflossingen doen
Als je voorziet dat je op het eind van de looptijd over onvoldoende vermogen beschikt om de lening volledig af te lossen, kun je besluiten om tussentijds extra aflossingen te doen. Bij vrijwel alle hypothecaire leningen mag je per jaar 10 % van het geleende bedrag boetevrij aflossen. Je moet daarvoor dan uiteraard wel de liquiditeiten hebben. Vervroegde aflossing heeft echter gevolgen voor je fiscale positie. Ons advies is daarom altijd eerst met ons kantoor contact op te nemen wanneer je van plan bent vrijwillig tussentijdse aflossingen op je hypotheeklening te doen.

b. De termijn van de hypotheeklening verlengen
Banken hanteren een verschillend beleid. De ene bank staat erop dat bij het einde van de looptijd de schuld volledig wordt afgelost. De andere bank is bereid een nieuwe leningsperiode met je overeen te komen waardoor aflossing op een later moment in de toekomst komt te liggen. Wil je weten wat het beleid van de bank is waar je hypotheek is afgesloten? Vraag het ons. Wij zoeken dit dan voor je uit.

c. Zijn bij verlenging van de hypotheek de financieringslasten voor jou te dragen?
Als de bank bereid is de looptijd van de hypotheek te verlegen, dan doet de bank onderzoek of je de lasten van deze hypotheek ook kunt dragen. Misschien dat in de nieuwe periode jouw inkomen anders wordt doordat je in deze periode met pensioen gaat. Ook kan het zijn dat je de hypotheekrente over de volle nieuwe periode niet langer fiscaal mag aftrekken. Het is dus belangrijk om tijdig een goede indicatie te hebben wat de nieuwe woonlasten worden en of je deze ook kunt dragen. Wij kunnen je deze indicatie geven.

d. Geen verlenging mogelijk? Misschien wel een nieuwe hypotheek!
Het kan zijn dat jouw hypotheek nu is afgesloten bij een bank die niet bereid is de looptijd te verlengen. In dat geval kunnen wij onderzoeken of het in jouw situatie mogelijk is een nieuwe hypotheek af te sluiten. Het antwoord op die vraag hangt af van de hoogte van de lening die je nodig heeft, de waarde van je woning en je inkomen gedurende de looptijd van de nieuwe hypotheek. Wij kunnen voor jou vroegtijdig een indicatie maken of een dergelijke hypotheek tot de mogelijkheden behoort en zo ja voor welk bedrag.

e. Herschikking verzekeringen en spaarproducten
Wanneer verlenging van de looptijd van de hypotheek of een nieuwe hypotheek niet mogelijk is, dan kunnen wij voor je uitzoeken of bepaalde gelden uit andere verzekeringen of spaarproducten vrijgemaakt kunnen worden om de hypotheeklening toch af te lossen. Is slechts een gedeeltelijke aflossing mogelijk, dan is het vaak toch mogelijk een nieuwe hypotheek af te sluiten. Samen met jou kunnen wij de alternatieven inventariseren en je begeleiden bij de uitvoering van de keuze die het beste bij jouw wensen aansluit.

De situatie dat er wel voldoende vermogen is om uw hypotheeklening af te lossen.

Ook wanneer er wel voldoende vermogen is om de hypotheek op het eind van de looptijd volledig af te lossen, zijn er een aantal mogelijkheden en aandachtspunten waarop wij je graag attenderen.

a) Voldoende geld voor levensonderhoud
Wanneer jouw hypotheek op het eind van de looptijd volledig is afgelost, valt een belangrijke kostenpost weg. Indien jouw inkomen gelijk blijft betekent dit dat je meer te besteden krijgt. Maar zou je inkomen dalen, bijvoorbeeld doordat je pensioen lager is dan je huidige inkomen, dan kan een situatie ontstaan waarbij je een fors vermogen heeft in de vorm van de waarde van je woning maar toch te weinig liquide middelen om in deze fase van uw leven nog leuke dingen te doen. Wanneer dit in uw situatie het geval is, kunnen we samen met je kijken naar mogelijke alternatieven.

b) Aanpassingen woning wenselijk
Met het ouder worden veranderen de wensen aan wooncomfort. Het kan zijn dat je daarom een aantal aanpassingen aan de woning wilt doen. Deze kunnen gefinancierd worden door middel van een consumptief krediet maar ook door een "kleine" hypotheek. Het is verstandig deze alternatieven samen met ons op een rij te zetten.

c) Wat zijn de gevolgen voor de eigen bijdrage AWBZ
Doordat je een eigen woning vrij van hypotheek hebt, zul je waarschijnlijk een hogere eigen bijdrage moeten betalen wanneer je bijzondere, medische zorg nodig hebt. Het kan verstandig zijn om hiervoor een bedrag te reserveren. Wij kunnen je inzicht geven met welke hogere eigen bijdragen je rekening moet houden als je over een eigen woning beschikt waarop geen hypotheekschuld meer rust.

d) Hoe vermogen fiscaal vriendelijk overdragen
Jouw woning vrij van hypotheek vertegenwoordigt een aanzienlijk vermogen. Veel relaties van ons kantoor willen voorkomen dat bij hun overlijden de nabestaanden fors erfbelasting moeten betalen wanneer zij de (waarde van) de woning erven. Er zijn, binnen de geldende fiscale regels, verschillende mogelijkheden om te bereiken dat een zo groot mogelijk deel van de waarde van de woning zonder erfbelasting overgaat naar de nabestaanden. Over het algemeen geldt hierbij dat hoe vroeger je hiervoor de juiste maatregelen neemt, hoe gunstiger dit fiscaal uitpakt.

Maakt u een afspraak?

Je ziet het. Wanneer het einde van de looptijd van een hypotheek nadert, zijn er tal van situaties waaraan gedacht kan worden. Ons kantoor behartigt graag jouw belangen waar het gaat om financiële zaken. Ook op het moment dat het einde van de looptijd van je hypotheek in zicht is. Wij nodigen je graag uit om samen met ons de aandachtspunten rondom het einde van de looptijd van je hypotheek door te spreken. Je bent van harte welkom.

Uw eigen huis laten bouwen?

Overweegt u opdracht te geven voor het bouwen van een huis om zelf in te wonen?
Als financieel adviseur gespecialiseerd in wonen hebben wij in deze blog een aantal tips verzameld.
We hopen dat deze tips u helpen om de bouw van uw nieuwe woning voorspoedig te laten verlopen.

In komende jaren veel nieuwbouw

De vraag naar koopwoningen is op dit moment groot. Het huidige kabinet wil de bouw van nieuwe huizen sterk stimuleren. Het kan gaan om grote projecten waarbij honderden nieuwe woningen op een bepaalde locatie worden gebouwd of bijvoorbeeld om transformatie bouw. Van transformatie bouw is sprake wanneer een kantoor wordt omgebouwd tot een complex met woonappartementen.

Goede afspraken tussen partners maken

Gaat u samen met uw levenspartner een nieuw huis bouwen? Dan is het belangrijk te beseffen dat dit fiscale consequenties voor beide partners kan hebben. Bijvoorbeeld wanneer de ene partner financieel meer bijdraagt aan de nieuwe woning dan de andere. Ook kan dit gevolgen hebben voor het bedrag dat de levenspartners aan elkaar verschuldigd zijn als de relatie verbroken wordt of eindigt door overlijden. Het is dus van groot belang dat u vanaf het allereerste begin inzicht heeft in deze gevolgen en hierbij keuzes maakt. Als financieel adviseur kunnen wij u de informatie geven die u in staat stelt de juiste keuzes te maken.

Kies voor een hypotheekofferte die lang geldig is

Bij nieuwbouw kunnen er door allerlei oorzaken vertragingen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat de aannemer pas met de bouw start wanneer een bepaald percentage van de geplande woningen daadwerkelijk is verkocht of doordat omwonenden onverwacht bezwaren tegen de bouw indienen. Wij adviseren onze relaties daarom altijd een bank te kiezen die bereid is voor een lange termijn een voor de bank bindende offerte af te geven. Hiermee voorkomt u dat uw lasten opeens hoger worden dan waarmee u bij het aangaan van de koopovereenkomst rekening heeft gehouden. Er zijn op dit moment banken die bereid zijn de geldigheid van de offerte voor een periode van 12 maanden te garanderen. Die periode geeft u vaak voldoende zekerheid.

Wij helpen u met een goed inzicht in de kosten

Bij nieuwbouw krijgt u te maken met allerlei kosten die anders zijn dan bij de koop van een bestaande woning. Bij de start van de bouw wordt het volledige hypotheekbedrag in een bouwdepot gestort. Uit dit depot kunnen dan de aankoop van de grond en de rekeningen van de aannemer gedurende de bouw worden betaald. Wilt u dat de rente die u betaalt over de hypotheek aftrekbaar is, dan is het verplicht dat u direct start met het maandelijks aflossen van de lening. In de praktijk betekent dit vaak dat u voor dubbele lasten komt te staan. Bijvoorbeeld huur of hypotheek van de woning waarin u nu woont en het aflossen van de hypotheek van uw nieuw te bouwen woning.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met de kosten van meerwerk en met kosten voor bijvoorbeeld het aanleggen van de tuin en de erfafscheiding. Deze meerwerk- en extra kosten zijn vaak niet inbegrepen in de aanneemsom. Samen met onze relaties proberen wij altijd in een vroeg stadium een schema op te stellen dat overzichtelijk maakt welk bedrag op welk moment tijdens de bouw nodig is.

Investeren in duurzaam bouwen loont

Bij de bouw van een nieuwe woning kunt u ervoor kiezen om extra te investeren in het duurzaam maken van de woning. Nieuw te bouwen woningen zullen meestal niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Juist bij het bouwen van de woning kunt u direct voorzieningen laten aanleggen waardoor het energieverbruik van uw woning heel laag kan blijven. Dergelijke voorzieningen vragen waarschijnlijk extra investeringen. Investeringen die binnen een aantal jaren worden terugverdiend. Er zijn diverse regelingen en subsidies die het aantrekkelijk maken om "duurzaam" te bouwen. Wij kennen die regelingen en vertellen u daarover graag meer.

Houd rekening met calamiteiten

Bij het besluit om zelf te gaan bouwen krijgt u te maken met heel veel partijen. Meestal gaat dat prima. Maar er kunnen natuurlijk ook discussies ontstaan, waarbij u en de wederpartij geen overeenstemming bereiken. Een rechtsbijstandverzekering kan dan goede diensten bewijzen. Een dergelijke verzekering moet dan wel zijn afgesloten vóórdat het geschil ontstond.

Wij adviseren onze relaties realistisch te zijn. De bouwperiode kan geruime tijd in beslag nemen. Tijdens deze periode kunnen allerlei vervelende situaties ontstaan. Een van de familieleden kan langdurig ziek worden waardoor het huis in aanbouw opeens niet meer geschikt is. Of de relatie eindigt en geen van de partners heeft voldoende inkomen om de woning alleen te financieren. Ook andere calamiteiten kunnen zich voordoen. Zoals dat een van de partners zijn of haar baan verliest, of komt te overlijden.

Bij al dit soort calamiteiten, waarvan we natuurlijk hopen dat ze niet gebeuren, zal de aannemer eisen dat de woning wordt afgenomen zodra de bouw gereed is. Ook de bank zal de hypotheeklening terugbetaald willen zien. Kortom calamiteiten kunnen grote financiële consequenties hebben. Samen met u bespreken wij deze mogelijke risico's en adviseren wij u hoe u de financiële consequenties het beste kunt verzekeren. Bijvoorbeeld via een Nationale Hypotheek Garantie die onder bepaalde voorwaarden ook beschikbaar is voor nieuw te bouwen woningen.

We denken graag met u mee

Bij het zelf bouwen van een woning kunnen zich allerlei onverwachte situaties voordoen. Het is noodzakelijk een bank te kiezen die flexibel en bereid is mee te denken hoe onverwachte situaties zo goed mogelijk kunnen worden opgelost.

Wij hebben regelmatig relaties begeleid die zelf een woning gaan bouwen. Deze ervaring zetten wij graag in om te bevorderen dat de bouw van uw nieuwe woning probleemloos kan verlopen.

Hebben wij u in deze blog alles kunnen vertellen wat voor u belangrijk is? Nee, helaas niet. We hebben ons beperkt tot een aantal onderwerpen waarmee iedereen die een woning gaat bouwen te maken kan krijgen. Er blijven altijd onderwerpen over die voor de ene relatie wel en voor de andere relatie niet interessant zijn. .

Wilt u meer weten over het laten bouwen van uw eigen huis? Wij geven u graag aanvullende informatie die voor uw individuele situatie van specifiek belang is.

Van droomhuis naar nachtmerrie?

Vandaag de dag zien we dat er veel woningen worden verkocht. Door de lage rente lijken de mogelijkheden ongekend. Je droomhuis is binnen handbereik. En dat allemaal met een zeer lage maandlast. Wie doet je nog wat? Het leven lacht je toe!

Maar is dat wel zo? Wat nu als jouw voorbereiding net even niet goed genoeg is en je daardoor geen droomhuis koopt, maar een nachtmerrie? Kan dat echt gebeuren, hoor ik mensen vaak zeggen. Ja dat kan inderdaad gebeuren. Een woning kopen is niet zomaar even een transactie zoals je deze dagelijks in de supermarkt doet. Voor een goede aankoop, gaan heel wat stappen vooraf. Elke stap in het proces van de aankoop van je droomwoning is belangrijk.

Het is net als bij lopen, toen je leerde lopen wist je al gauw dat je elke stap goed moest zetten. Van de hak naar de teen, elke stap weer. Je merkte al gauw dat je geen stap kon overslaan, want dan lag je plat op je neus. Wat hebben er in het begin van ons loopproces een tranen gevloeid, omdat ons neusje weer die harde grond voelde.

Om te voorkomen dat je dit in overdrachtelijke zin ook meemaakt in het proces naar het kopen van je droomwoning, is het belangrijk dat je het stappenplan kent en goed uitvoert. Wat zijn deze stappen dan en kan je ze alleen uitvoeren?

De stappen zal ik straks voor je uitschrijven, maar allereerst moet je weten dat je vroeger leerde lopen aan de hand van je vader en/of moeder. Zij waren de ervaringsdeskundigen en wisten hoe je moest leren lopen. Zo is het ook in het aankoopproces van je droomwoning. Je moet echt gebruik maken van de kennis van de deskundigen. Deskundigen die weten waarop je moet letten bij de aankoop van je woning. Dit zijn vaak de makelaar, bouwkundig technicus en financieel adviseur. Zij weten precies hoe het proces werkt en waar je op moet te letten.

De 1e stap die je dient te zetten is om te ontdekken wat de voor- en nadelen zijn van het kopen of huren van een woning. Deze kun je bespreken met je omgeving of je financieel adviseur. Ook is hierbij het internet een goede bron.

De 2e stap is, wanneer je besluit een woning te willen kopen, laten berekenen wat je mogelijkheden zijn. Laat dit altijd door een financieel adviseur doen. Hij of zij kennen de regels en weten wat wel en niet kan en waarop ze moeten letten bij het berekenen van jouw mogelijkheden.

Wanneer je weet wat je kunt lenen, wordt de zoektocht makkelijker en specifieker. Dit is de 3e stap. Hierbij is www.funda.nl een hele handige website. Maar je kunt ook kiezen voor een zoekactie, die wordt uitgevoerd door een makelaar of financieel adviseur. Naar aanleiding van jouw zoekopdracht houden ze de markt voor je in de gaten en kun je direct schakelen als jouw droomwoning op de markt komt.

Stap 4 is de stap waar veel om draait. Koop jij je woning voor de juiste prijs? Het onderhandelingsproces is een belangrijk onderdeel in het kopen van een woning. Gebruik daar experts voor die daar ervaring mee hebben. Het loont al gauw om een aankoopmakelaar of financieel adviseur in de hand te nemen om de onderhandelingen op zich te nemen. Doe je het zelf? Zorg dan dat je het proces niet laat leiden door je emoties. Dat vertroebelt de heldere blik en daardoor zou je teveel voor je woning kunnen gaan betalen.

Je bod is geaccepteerd, je hebt een woning gekocht. En nu? Hoe nu verder? Stap 5 het aanvragen van je hypotheek. Zorg dat je gebruik maakt van een professional, die precies weet wat er moet gebeuren bij het aanvragen van een hypotheek. Dit is erg belangrijk, aangezien je te maken hebt met ontbindende voorwaarden van financiering. Binnen die tijd krijg je de mogelijkheid om je financiering rond te krijgen. Een goede financieel adviseur neemt dit proces van je over en zorgt voor het volledige proces.

Uiteindelijk is de financiering rond en heb je de hypotheek kunnen lenen. De datum van de overdracht van de woning is aangebroken. Stap 6 is de overdracht van de woning en de het beschrijven van de hypotheek. De notaris is hier de partij voor die dit regelt. Na de overdracht ben je eindelijk eigenaar van de woning.

Gefeliciteerd! Je kunt eindelijk je droomwoning betrekken. Maar dan begint het eigenlijk pas. De laatste en 7e stap. Onbezorgd wonen. Dit kan alleen als je jouw financiële zaken up to date houdt. Dit houdt in dat het periodiek bespreken van je financiële situatie een must is. Een goede financieel adviseur zorgt dat hij/zij regelmatig contact met je zal hebben om de financiële zaken met je te bespreken. Zodat onbezorgd wonen ook echt realiteit wordt.

Zoals je ziet zijn het heel wat stappen. En belangrijk zijn ze ook. Jij wilt toch niet van je droomhuis je nachtmerrie maken? Daarom voer elke stap goed uit en denk om je neus!

12,5 Jarig bestaan Op10ma Hypotheken & Verzekeringen

Op 6 juni 2005 was het zover. Na weken van voorbereiding schreven wij ons in bij de Kamer van Koophandel als financieel dienstverlener in hypotheken en verzekeringen. Ons bedrijf was toen geboren. Een droom werd voor ons werkelijkheid. Het was een enorme stap, welke wij vol vertrouwen zijn aangegaan.

En nu… 6 december 2017!

12,5 jaar Op10ma Hypotheken & Verzekeringen. Wat zijn wij enorm dankbaar dat jij gebruik hebt gemaakt van onze expertise en kennis. Dat we jou mochten helpen in je zoektocht naar de juiste financiële oplossingen in hypotheken, verzekeringen, pensioenen en andere spaardoelen. Juist door jouw vertrouwen hebben wij een bestaansrecht mogen en kunnen opbouwen. Wij willen jou daar ontzettend hartelijk voor bedanken. Zonder jouw vertrouwen was dit nooit gelukt.

Maar we willen doorgaan. Vooruitgaan. Onze dienstverlening nog meer professionaliseren. Nog meer kennis, ervaring en inzichten met je delen. Daarom zijn we dit jaar gestart met informatieverstrekking via Facebook en LinkedIn. Door gebruik te maken van deze social media kanalen kunnen we nog sneller en efficiënter met jou communiceren. Daarnaast zijn we bezig om onze website te vernieuwen, om zo nog overzichtelijker informatie te verstrekken en onze dienstverlening te perfectioneren. Wij vinden het heel erg fijn wanneer jij ons gaat volgen op Facebook en LinkedIn. Dit kun je doen door te klikken op onderstaande links:

Facebook - Op10ma LinkedIn - Op10ma

Op10ma blijft zichzelf verder ontwikkelen

Het komende jaar willen wij ons als Op10ma Hypotheken & Verzekeringen graag verder ontwikkelen op diverse gebieden. Zo zijn we bezig met een project waardoor financiële situaties nog leuker en makkelijker inzichtelijk worden gemaakt. We kunnen hier nog niet teveel over kwijt, maar we houden je hier uiteraard van op de hoogte. De meeste updates worden geplaatst op Facebook en LinkedIn, dus hou deze pagina's in de gaten.

NIEUW: Spoor10

Tevens zijn we ook een project gestart om zowel de zakelijke als particuliere markt beter te faciliteren in coaching, administratieve dienstverlening en mediation. Deze dienstverlening hebben wij ondergebracht bij Spoor10. Spoor10 verzorgt voor zowel bedrijven als particulieren de administratie. Daarnaast zijn er coaching trajecten om bedrijven en instellingen, maar ook particulieren inzicht te geven in organisatie en financiën. Mediation in conflictbemiddeling was al een tak welke wij verzorgden, maar deze is nu ondergebracht in Spoor10.

Zoals je leest staan wij niet stil en willen we onze dienstverlening graag verder professionaliseren en uitbreiden. Wij hopen daarom dat we, ook in de toekomst, jouw financiële situatie mogen blijven monitoren en daarin mogen adviseren.

Belangrijkste punten uit het regeerakkoord!

Afgelopen dinsdag 10 oktober is het regeerakkoord door de coalitiepartijen VVD, CDA D66 en ChristenUnie gepresenteerd. Zoals je van ons gewend bent, zullen wij de headlines voor je eruit lichten en de gevolgen toelichten. Hervorming Belastingstelsel:

 • De huidige 4 schijven in de inkomstenbelasting worden vervangen voor 2 schijven. De belastingdruk wordt hiermee verlaagd. Over een maximaal bedrag van €68.600,- betaal je 36,93% belasting en over het meerdere 49,5%. Deze maatregel gaat per 1 januari 2019 in. Conclusie: Je betaalt minder inkomstenbelasting en dus gaat je netto inkomen omhoog, mits je meer dan €20.168,- per jaar gaat verdienen. Dit omdat er in de huidige situatie over €19.981,- 36,55% inkomstenbelasting wordt geheven.
 • De algemene heffingskorting wordt verhoogd met circa €350,-. Conclusie: Dit bedrag komt bovenop je netto inkomen. Je besteedbaar inkomen gaat hierdoor omhoog.
 • Verhoging arbeidskorting. Voor de berekening van de arbeidskorting wordt het huidige vlakke maximum verhoogd met circa €365,-. Conclusie: De arbeidskorting wordt verhoogd, waardoor het netto – inkomen stijgt.
 • Verhoging lage btw - tarief van 6% naar 9%. Conclusie: Alle producten in het lage btw-tarief worden duurder. Dit zijn o.a. de dagelijkse boodschappen. Dit betekent dat kosten voor levensonderhoud fors stijgen.
 • Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd van €25.000,- naar €30.000,- per persoon. Conclusie: Over €5.000,- extra eigen vermogen per persoon hoeft er geen belasting te worden betaald. Dit betekent een lagere belastingdruk voor mensen met spaargelden tot €30.000,- per persoon of €60.000,- per paar.

Wonen:

 • De hypotheekrenteaftrek wordt in stappen van 3% per jaar verlaagd tot het basistarief van 36,93% is bereikt. De verlaging gaat in 2018 naar 49,5%, in 2019 naar 49%, in 2020 naar 46% en in 2021 naar 43%. De kabinetsperiode is daarna voorbij, echter wanneer we doorrekenen, dan zou er in 2022 een aftrek zijn van 40% en in 2023 37% oftewel 36,93%. Conclusie: De beperking van de hypotheekrenteaftrek zal de hogere inkomens gaan raken. Voor de lagere inkomens en middeninkomens tot €68.600,- heeft dit geen gevolgen omdat deze inkomens in de belastingdruk vallen van 36,93% vanaf 2019. Voor deze inkomens geldt dat het percentage van aftrek gelijk is aan het percentage wat er aan belasting wordt betaald.
 • Het eigen woningforfait wordt verlaagd naar 0,6% over de WOZ-waarde van de woning. Conclusie: De waarde van de woning welke door de berekening van het eigen woning forfait bij je inkomen opkomt en waarover je belasting betaalt, wordt lager. Vb. Voor een woning van €200.000,- wordt er nu €1.500,- bij je inkomen opgeteld en dat wordt €1.200,-. Over dit bedrag wordt dan inkomstenbelasting betaald.
 • Wanneer je geen of geringe eigen woningschuld hebt, wordt je niet meer vrijgesteld van het eigen woningforfait. Conclusie: Aflossen van de hypotheek tot de 0-grens loont niet. 0,6% van de WOZ-waarde wordt bij je inkomen opgeteld en daarover dien je inkomstenbelasting te betalen.

Arbeidsmarkt:

 • De transitievergoeding bij ontslag of na het stoppen van een tijdelijk dienstverband gaat in vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Conclusie: Wanneer je tijdelijke contract niet wordt verlengd of je wordt ontslagen – niet verwijtbare redenen of economische redenen en niet samen overeengekomen – krijg je een vergoeding van 1/3 van je maandsalaris over de maanden dat je hebt gewerkt.
 • Transitievergoeding wordt 1/3 van het maandsalaris. Conclusie: Dit was vanaf het 2e jaar 1/6 deel. De vergoeding wordt dus verhoogd.
 • De periode van opvolgende tijdelijke contracten wordt verlengd van 2 naar 3 jaar. Conclusie: Je krijgt als werknemer minder snel een vast contract.
 • Periode proeftijd bij contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd van 2 maanden naar 5 maanden. Conclusie: Dit geeft de werkgever een langere periode om de werknemer te beoordelen. Voor de werknemer heeft het een nadeel, aangezien bij het kopen van een woning de proefperiode verstreken dient te zijn alvorens er een hypotheek verstrekt wordt.
 • Voor ZZP-ers wordt bepaald dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief, tot 125% van het wettelijk minimumloon, in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten: Conclusie: Er dienen goede afspraken gemaakt te worden met de opdrachtgever. Tip: zorg ervoor dat je uurloon nooit te laag ligt!
 • Er wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd voor zzp-ers. Conclusie: Afspraken liggen duidelijker vast en op deze manier is de werkrelatie duidelijk en wordt uitbuiting voorkomen.

Zorg:

 • Verplichte eigen risico wordt deze kabinetsperiode bevroren op €385,- per jaar.Conclusie: De komende 4 jaar blijft de eigen bijdrage voor ziektekosten gelijk.
 • Zorgpremies zullen wel worden verhoogd.Conclusie: Door het eigen risico te bevriezen zouden de zorgpremies elk jaar behoorlijk kunnen stijgen.
 • Huishoudens die gebruikmaken van WMO-voorzieningen betalen straks een abonnementstarief van €17,50 per 4 weken, dit om stapeling van eigen betalingen tegen te gaan.Conclusie: Duidelijkheid in eigen bijdrage binnen de WMO-voorzieningen. Zo wordt voorkomen dat er stapeling van betalingen uit eigen zak plaats vindt.

Dit is een beknopt overzicht van de belangrijkste afspraken in het regeerakkoord op de gebieden belastingstelsel, wonen, arbeidsmarkt en zorg. Wanneer je wilt weten wat bepaalde zaken voor invloed hebben op je financiële situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Vakantie 2017

Na weer een tijd van hard werken, maakt Nederland zich op voor een welverdiende vakantieperiode. Ook wij nemen deze periode de tijd om uit te rusten en nieuwe ideeën op te doen. Daarom is ons kantoor vanaf woensdag 9 augustus t/m zondag 3 september gesloten. Vanaf maandag 4 september staan wij weer voor u klaar. Mochten er in de tussenliggende periode dringende zaken zijn die direct hulp behoeven, dan kunt u contact met ons opnemen alleen via de e-mail. Het e-mailadres is alexander@op10ma.nl.

 • Krijgt u in onze vakantie onverhoopt schade, dan kunt u een schadeformulier downloaden van onze site www.op10ma.nl. Deze vindt u onder het kopje formulieren. Wanneer u het formulier invult en naar ons mailt, zullen wij dit doorzetten naar de verzekeraar.
 • Bij wijzigingen op autopolissen, kunt u het kenteken en de meldcode naar ons mailen. Meldt u daarbij dan ook uw naam en de gewenste dekking. De auto wordt dan direct in voorlopige dekking genomen.

Voor alle andere vragen of zaken wil ik u verzoeken om voor 9 augustus of na 3 september contact met ons op te nemen. Mocht u zelf nog vakantieplannen hebben, gaat u dan goed verzekerd op reis. Wij kunnen u vrijblijvend een offerte aanbieden voor een reis- en/of annuleringsverzekering. Wij wensen u een ontspannen en zonnige vakantie toe.

Op10ma financieel advies

Bij Op10ma is financieel advies altijd maatwerk

Onze dienstverlening draait om uw wensen en persoonlijke situatie, zo kunnen wij u altijd een passende oplossing aanbieden

Bel   0512 51 39 85